غذای کودک

دوران کودکی حساس ترین دوره زندگی در رشد و پیشرفت و ایجاد توانایی های جسمی و روحی در انسان ها است، بنابراین در زمینه ی تغذیه کودک و برای تعیین نیازهای غذایی بهینه کودکان تحقیقاتی انجام شده است که به […]
در انسان ها، ترجیحات و عادات غذایی از کودکی شکل می گیرد و به صورت مادام العمر می ماند و گنجاندن انواع غذای سالم برای کودکان در روند تغذیه آن ها کمک می کند تا بدن های قوی و انعطاف […]